KVKK

KULLANICI AYDINLATMA METNİ 

1)   VERİ SORUMLUSU:

     Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla ANKARA TENİS KULÜBÜ (Bundan sonra “ATK” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

 

2)   MÜŞTERİLERE AİT KİŞİSEL VERİLER: 

     A) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI, İŞLENECEK KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ ve HUKUKİ İŞLEME GEREKÇELERİ ile KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ:

     ATK tarafından Müşterilere ait kişisel verilerin işlenme amaçları, kategorileri ve hukuki işleme gerekçeleri aşağıda karşılaştırılmalı olarak sunulmuştur.

 

 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ

KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ GEREKÇESİ

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik, İletişim, Finans, Müşteri İşlem

Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Fiziksel Mekan Güvenliği

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik, İletişim, Mesleki Deneyim

Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Sağlık Bilgisi, Diğer (Hasta Bilgisi)

Açık Rıza Alınması

Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Kimlik 

Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik, Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması

 

Söz konusu kişisel veriler, yukarıda yer verilen hukuki sebeplere dayalı olarak elden teslim, ilgili formun doldurulması, görüntü kaydının alınması, e-posta, posta aracılığıyla otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

B) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:

ATK tarafından kişisel veriler;

·         Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,

·         Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlara ve sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine aktarılabilecektir.

 

3)      ÜYELERE AİT KİŞİSEL VERİLER:

A)    KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI, İŞLENECEK KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ ve HUKUKİ İŞLEME GEREKÇELERİ ile KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ:

ATK tarafından kişisel verilerinizin işlenme amaçları, kategorileri ve hukuki işleme gerekçeleri aşağıda karşılaştırılmalı olarak sunulmuştur.

 

 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI

 KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ

KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ GEREKÇESİ

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik, İletişim, Finans, Müşteri İşlem

Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Fiziksel Mekan Güvenliği, Kimlik

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik, İletişim, Mesleki Deneyim

Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

Kimlik

Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kimlik

Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Sağlık Bilgisi, Diğer (Hasta Bilgisi)

Açık Rıza Alınması

Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Kimlik 

Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik, Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması

 

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen hukuki sebeplere dayalı olarak elden teslim, ilgili formun doldurulması, görüntü kaydının alınması, e-posta, posta aracılığıyla otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

B)    İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:

ATK tarafından kişisel verileriniz;

·         Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,

·         Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,

·         Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine ve açık rıza alınması halinde fiziksel ortamda herkese açık şekilde  aktarılabilecektir.

 

4)      İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI:

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi,’ ANKARA TENİS KULÜBÜ’ne “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca ‘Anafartalar Mah. Cumhuriyet Cad. 19 Mayıs Stadyumu İçi, Ulus/Altındağ/ANKARA adresine yazılı olarak ve “muduriyet@atk.org.tr” adresine elektronik posta aracılığıyla iletebilirsiniz.

BAŞVURU FORMU